โครงการถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่21 กันยายน 256…

ประกาศให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและโรคที่เกิดตามฤดูกาลในพื้นที่ตำบลดอนโพธิ์ทอง

วันที่21 กรกฏาคม 256…

ยังไม่ได้เปิดดู