จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1184
0 0
 1. สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง ( แสดงอาณาเขตและระยะห่างจากอำเภอ )

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 16 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 24.20 ตารางกิโลเมตร

คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 15,126 ไร่

 • อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลมะขามล้ม ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสวนแตง ตำบลบางกุ้ง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลดอนโพธิ์ทอง เ ป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่านพื้นที่ทุกหมู่บ้าน และพื้นที่
สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม ฤดูหนาวเร
แหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ลำสนุ่น อยู่หมู่ที่ 2 คลองหินปูน อยู่หมู่ที่ 5 บึงไผ่แขก อยู่ที่หมู่ที่5 บึงลาดคาอยู่ หมู่ที่ 2
จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต . ทั้งสิ้น จำนวน 6 หมู่บ้าน
( อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทุกหมู่บ้าน ) ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์ทอง
หมู่ที่ 2 บ้านดอนอ้ายดาว
หมู่ที่ 3 บ้านทองเสือข่วน
หมู่ที่ 4 บ้านสามเหลี่ยม
หมู่ที่ 5 บ้านไผ่แขก
หมู่ที่ 6 บ้านหนองลาน
ประชากรทั้งสิ้น 6, 6 88 คน แยกเป็น ชาย 3,269 คน หญิง 3,4 19 คน ครัวเรือนทั้งหมด 1,973 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 278.4 คน/ตร.กม.
ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ ( อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง )
อาชีพส่วนใหญ่ที่สำคัญของตำบลดอนโพธิ์ทอง ได้แก่สาขาเกษตรกรรมคือ การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์
การเพาะปลูกนับว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชาชนในตำบลเป็นส่วนใหญ่ สำหรับพืชที่ปลูกกันมาก ได้แก่ การปลูก
ข้าว รองลงมา คือ ไม้ผล – ไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง , ชมพู่ , ละมุด, ฝรั่ง , ขนุน, และพืชผักล้มลุก เช่น กล้วยน้ำหว้า, กล้วย
หอม , มะละกอ เป็นต้น ส่วนใหญ่จะปลูกแบบท้ายไร่ปลายนา หรือตามสวนหลังบ้าน และปลูกหลาย ๆ ชนิดรวมกันไว้
สำหรับบริโภคและจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีพืชผัก และไม้ดอก ได้แก่ ถั่วฝักยาว , แตงกวา, ฝักเขียว, คะน้า, มะเขือ, พริก,
กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น
สำหรับทางด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงสัตว์พันธุ์พื้นเมือง โดยปล่อยให้หากินเองตาม
ธรรมชาติ เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมของครัวเรือน สัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได้แก่ วัว , สุกร , ไก่ และ
เป็ด เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนประกอบอาชีพการจัดตั้งฟาร์ม ได้แก่ ไก่ เป็ดไข่ สุกร และนกกระทา เป็นต้น
รวมทั้งขุดบ่อ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลานิล , ปลาดุก, ปลาสวาย, ปลาตะเพียน, ปลาแรด, และปลายี่สก เป็นต้น
ด้านอุตสาหกรรมยังมีโรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง ( โรงงานทำท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 )
ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น เย็บผ้า , เย็บรองเท้า ถักเปล ทำพวงหรีด งานปั้นกระดาษและฟางและทำเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

ธนาคาร – แห่ง

โรงแรม – แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 4 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง

โรงสี – แห่ง

3.1 การศึกษา

3.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรีชาวุฒิคุณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวไม้ซุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเหลี่ยม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุทุมพราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

3.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

 • โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 • โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ ( ร. ร. วัดหัวไม้ซุง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 • โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ( ร. ร. วัดสามเหลี่ยม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 • โรงเรียนวัดอุทุมพราราม ( ร. ร. วัดไผ่แขก) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

3.1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ( ขยายโอกาส)

 • โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

3.1.4 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ( ตั้งอยู่บริเวณวัดดอนโพธิ์ทอง )

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

3.2.1 วัด 4 แห่ง ได้แก่

 • วัดดอนโพธิ์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 • วัดใหม่รัตนเจดีย์ ( วัดหัวไม้ซุง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 • วัดไตรรัตนาราม ( วัดสามเหลี่ยม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 • วัดอุทุมพราราม ( วัดไผ่แขก) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

3.2.2 มัสยิด – แห่ง

3.2.3 ศาลเจ้า – แห่ง

3.2.4 โบสถ์ – แห่ง

3.3 สาธารณสุข

3.3.1 โรงพยาบาลของรัฐ – แห่ง

3.3.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโพธิ์ทอง

3.3.3 สถานพยาบาลเอกชน – แห่ง

3.3.4 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน – แห่ง

3.3.5 อัตราการมีส้วมใช้ ร้อยละ 100

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.4.1 สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง

3.4.2 สถานีดับเพลิง – แห่ง

3.4.3 ศูนย์ อปพร. ประจำตำบล 1 แห่ง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ยังไม่ได้เปิดดู