จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 363
0 0

สำนักงานปลัด อบต.รับผิดชอบงาน

1.งานบริหารทั่วไป

2.งานนโยบายและแผน

3.งานกฎหมายและคดี

4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

6.งานสังคมสงเคราะห์

7.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

  1. งานส่งเสริมการเกษตร
  2. งานเลือกตั้ง
  3. งานส่งเสริมปศุสัตว์

11.งานกฎหมายและร้องทุกข์

  1. งานตรวจสอบภาย
ส่วนการคลัง รับผิดชอบงาน
งานการเงิน
2.งานบัญชี
3.งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัส
ส่วนโยธา รับผิดชอบงาน
1.งานก่อสร้าง
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.งานประเภทสาธารณูปโภคต่าง ๆ
4.งานผังเมือง
5.งานสำรวจ
6.งานสาธารณะ
7.งานที่
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบงาน
1.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.งานกิจการโรงเรียน
งานกิจกรรมสุขภาพ
4.งานบริหารการศึกษา

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงาน

1.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

2.งานรักษาความสะอาด

3.งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

4.งานควบคุมโรค

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  1. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2549)
  3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2552)

  1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล

และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

  1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2560
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ยังไม่ได้เปิดดู