จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 405
0 0

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) จัดให้มีการสร้างถนนพร้อมลงลูกรัง เพื่อให้ประชาชน สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้สะดวกสบาย

2) เสริมสร้างระบบระบายน้ำปรับปรุงคูคลอง เพื่อให้ประชาชนสามารถมีน้ำทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

3) ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน รวมถึงจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างครอบคลุมทุกสถานที่ที่จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4) จัดให้มีระบบน้ำสะอาดอุปโภคและบริโภคครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

5) ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายได้มาตรฐานเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นในการขนส่งผลผลิตของชุมชน

นโยบายด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี

1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบอย่างทั่วถึง

โดยการจัดหาหนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียนในเขต อบต.

2 ) สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน หนังสือแบบเรียน รวมถึงเครื่องแบบ นักเรียนสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน

นโยบายด้านสังคม

1) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านการอาสาสมัคป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดให้มีการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อย่างต่อเนื่อง

2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการรวมถึง ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้

3) จัดสรรงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสารเสพติดด้านการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน ส่งเสริมการเล่นกีฬา ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อควบคุมป้องกันยาเสพติด

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ยังไม่ได้เปิดดู