จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 2054
2 0

นางอณัญญา อินทร์สุข

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

โทร. 081-018-4356

นายวีระธนา นาคพิทักษ์

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 097-326-9453

นายวีระธนา นาคพิทักษ์

นิติกรชำนาญการ

โทร. 097-326-9453

นางสาวบุญธรรม แสงพันธุ์ตา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร. 087-875-2738

นางดลฤดี อุบลพันธุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร. 095-387-4195

นางสาวอธิศา ปาลพันธ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร. 080-614-2954

นายธวัชชัย บุตรจันทร์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 083-232-1944

นายบุญมา นาคสัมพันธุ์

นักการ

โทร. 086-314-8981

นางสาววาสนา สุมูลเวช

ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 097-152-5239

นางสาวพวงเพ็ชร โพธิ์ไขว้

ผช.นักพัฒนาชุมชน

โทร. 081-198-3792

นายประสิทธิ์ งามลำยวง

พนักงานขับรถยนต์

โทร. 087-162-6551

นายจรัญ จันทร

พนักงานขับรถยนต์

โทร. 092-693-9809

นายอัครเดช เกษศรี

ยาม

โทร. 093-159-0464

ห้องทำงานสำนักปลัด โทร. 035 – 446678 ต่อ 101

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ยังไม่ได้เปิดดู