จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 817
1 0
 1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 คน ( คณะผู้บริหาร 4 คน )
 2. พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 31 คน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอนโพธิ์ทอง ได้ดำเนินการในอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ . ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ. ศ. 2552

หน้าที่ที่จัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล คือ มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่ง

กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

หน้าที่ที่จัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล คือ

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3 . ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

 1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
 2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 3. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 4. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

หน้าที่อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล คือ

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

 1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
 2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
 6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
 10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
 12. การท่องเที่ยว
 13. การผังเมือง

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร  งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นงานด้านต่างๆ  ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบล
– การพิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ
– ร่างโต้ตอบหนังสือราชการและรายงานต่างๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และติดตามเรื่องมิให้เกิดความล่าช้าสูญหาย
– รับ-ส่งหนังสือของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
– จัดทำคำสั่งและประกาศของงานธุรการ
– จัดส่งหนังสือภายนอก และส่งเอกสารตามสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
– การจัดห้องประชุมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
– ควบคุมดูแลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานสำนักปลัด
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลาเที่ยงวัน ในวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
1.2 งานกิจการสภา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมกรรมการต่างๆของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       – งานจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
– งานจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการต่างๆ ของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      – งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม วาระการประชุม
      – งานระเบียนการทะเบียนประวัติ
      – งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     – งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
     – งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
– เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์
– จัดสัมมนา นิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
– ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศต่างๆ ของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
– ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
– ออกแบบ จัดทำเอกสาร บทความ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
– แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารขององค์กรแก่ผู้ใช้บริการ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
1.4 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– เปิด-ปิด อาคารสำนักงาน
– ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
– ดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
– ดูแล รดน้ำต้นไม้รอบๆ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
– ดูแลและควบคุมบัญชีรับ- จ่ายวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
– ดูแลรับผิดชอบกุญแจของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
1.5 งานช่างยนต์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานขับรถยนต์ รถดับเพลิงเอนกประสงค์ รถกระเช้าไฟฟ้า รถขยะ และรถจักรยานยนต์
– งานดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษารถยนต์ รถดับเพลิงเอนกประสงค์ รถกระเช้าไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
– ตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำในระบบประปา
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
2. งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง
– งานการสรรหาและเลือกสรร การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การแต่งตั้ง การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน
– งานการโอน การย้ายของพนักงานส่วนตำบล
– งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน
– งานทะเบียนประวัติและบัตร
– งานจัดทำระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ
– งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
– การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประกาศเกียรติคุณ
– งานสวัสดิการพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
– งานประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
– งานให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานบุคคลแก่บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน
– งานควบคุมสมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
– งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
– งานการประชุม จัดทำรายงานการประชุม
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบอหมาย
3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล
– การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม
– งานเกี่ยวกับการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
– งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
– งานจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล
– ติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ประจำปีและรายงานผลต่อผู้บริหาร
– การประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนต่างๆ
– งานระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน
– งานจัดทำประชาคม โครงการพัฒนาต่างๆ
– งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
– งานจัดทำระเบียบวาระการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
– งานด้านวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์
– ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับแผนและโครงการต่างๆ
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
    – ดูแล ตรวจสอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– งานพัฒนาเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    – งานป้องกันอุบัติภัยทางถนน
    – งานป้องกันอัคคีภัย
    – งานป้องกันสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ)
   – งานการดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย
  – งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ
   – งานศูนย์ อปพร.
   – งานประชาสัมพันธ์ และงานเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย
   – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานด้านนิติการและดำเนินคดี
– งานเกี่ยวกับการตรวจสอบ การตราข้อบัญญัติระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
– งานดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
– งานเสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบที่มีผลกระทบต่อกาดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชา 
– งานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
– งานนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
– งานเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลดอนโพธิ์ทอง
– งานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
– งานประสานงานด้านนิติการกับหน่วยงานอื่นๆ
– งานตรวจสอบ ควบคุม และออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อบัญญัติตำบล เรื่องควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
– งานเกี่ยวกับควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล
– งานจดทะเบียนพาณิชย์
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
6. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน
– จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน
– ส่งเสริมและดำเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
– ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การร่วมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน เพื่อให้ประชาชนให้ความสนใจ เข้าใจ คิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
– ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่น ให้คำแนะนำ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัว
– ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้
– ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
– งานสภาเด็ก
– งานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนโพธิ์ทอง
– งานเกี่ยวกับโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน
– งานด้านการสัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
– ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และดำเนินการสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
– ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้รับการสงเคราะห์
 
กองคลัง  
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง  การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
     1. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2. งานการเงินและการบัญชี
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
4. งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
  
กองช่าง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปีงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในกองช่าง ออกเป็นภารกิจและงานต่างๆ ดังนี้
1. งานควบคุมอาคาร
2. งานสาธารณูปโภค
3. งานสำรวจและออกแบบ
4. งานควบคุมการก่อสร้าง
                 
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพตำบล งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ  งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศและเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นดังนี้
1. งานส่งเสริมสุขภาพ
      2. งานป้องกันและควบคุมโรค
      3. งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
4. งานรักษาความสะอาด
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่นการจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นดังนี้
1. งานบริหารการศึกษา
1.1 งานธุรการ
1.2 งานกิจการสภา
1.3 งานประชาสัมพันธ์
1.4 งานรักษาความสะอาด
1.5 งานช่างยนต์
      2. งานแผนงานและโครงการ
     3. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
      4. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
                            
หน่วยตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงานกาตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชีงานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลงานตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
1. งานตรวจสอบภายใน

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ยังไม่ได้เปิดดู