เดือน: เมษายน 2564

ประกาศ เรื่อมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564

ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องผลการประเมินการปฏบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 20/04/2564

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาบบ้านหัวไม้ซุง-บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 3 16/04/64

ประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนรอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2564 07/04/64

ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องการกำหนดจำนวนการลาและการมาสายของพนักงานส่วนตำบล 07/04/64

ยังไม่ได้เปิดดู