เดือน: ธันวาคม 2564

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ และน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลสำคัญหรือตั้งจุดตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดกล่อง ให้กับเด็กประถมศึกษาของโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง

ยังไม่ได้เปิดดู