เดือน: กันยายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรีชาวุฒิคุณ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง จำนวน 3 ศูนย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชในคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 4,5

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการจ้างเหมาปั้นคันดินป้องกันน้ำท่วม (ด้านหลังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,2,3,6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานตามโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชในคลอง หมู่ที่ 4 และปั้นคันกั้นนำ้ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5

ยังไม่ได้เปิดดู