เดือน: กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

กิจกรรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบ…

ยังไม่ได้เปิดดู