เดือน: กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับผู้พิการหลักสูตรทำน้ำพริก โบราณ

ยังไม่ได้เปิดดู