ผู้เขียน: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประชาสัมพันธ์คำสั่ง เรื่องตารางเวรการปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการ และการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกันยายน 2566

ยังไม่ได้เปิดดู