ผู้เขียน: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม(ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครังที่ 3 พ.ศ. 2561 สมาชิกสภาอบต. 05/04/61

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม(ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครังที่ 3 พ.ศ. 2561 สัดส่วนประชาคม 05/04/61

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม(ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครังที่ 3 พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพัฒนาฯ 05/04/61

ยังไม่ได้เปิดดู