ผู้เขียน: งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

โครงการถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่21 กันยายน 256…

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและโรคที่เกิดตามฤดูกาลในพื้นที่ตำบลดอนโพธิ์ทอง

วันที่21 กรกฏาคม 256…

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับประชาชนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ยังไม่ได้เปิดดู