ผู้เขียน: งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

โครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับประชาชนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ยังไม่ได้เปิดดู