ผู้เขียน: งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ร่วมใจรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 31 ตุลาคม 256…

กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี 2567 วันที่ 25 ตุลาคม 2566

โครงการถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่21 กันยายน 256…

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและโรคที่เกิดตามฤดูกาลในพื้นที่ตำบลดอนโพธิ์ทอง

วันที่21 กรกฏาคม 256…

ยังไม่ได้เปิดดู