ผู้เขียน: งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นำโดยท่านนายกสุภัทร ลี้อารีย์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช ศูนย์ธนาคารเลือด ได้นำรถโมบายมารับบริจาคเลือด ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช ได้จัดทำโครงการ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยได้มีกำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ร่วมใจรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 31 ตุลาคม 256…

กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี 2567 วันที่ 25 ตุลาคม 2566

โครงการถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่21 กันยายน 256…

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและโรคที่เกิดตามฤดูกาลในพื้นที่ตำบลดอนโพธิ์ทอง

วันที่21 กรกฏาคม 256…

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566

ยังไม่ได้เปิดดู