หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาปั้นคันดินป้องกันน้ำท่วม (ด้านหลังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชในคลอง ม.4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานตามโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกที่เกิดการชำรุดและทรุดตัว ม.1 และ ม.3

ยังไม่ได้เปิดดู