หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ยังไม่ได้เปิดดู