ผู้เขียน: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

ยังไม่ได้เปิดดู