เดือน: สิงหาคม 2566

ประกาศให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก เพื่อทำคันป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 4 สายสามเหลี่ยม ซอย 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยังไม่ได้เปิดดู