เดือน: กุมภาพันธ์ 2567

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1

ยังไม่ได้เปิดดู