เรื่องล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรีชาวุฒิคุณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาสำหรับพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชในคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรีชาวุฒิคุณ

ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับองค์ฏารบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทองว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ 11/04/2558

ยังไม่ได้เปิดดู