ผู้เขียน: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ ต่อคนพิการ การประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้มาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ย ยังชีพผู้พิการ ประจำปี 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก เพื่อทำคันป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 4 สายสามเหลี่ยม ซอย 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก เพื่อทำคันป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 4 สายสามเหลี่ยม ซอย 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยังไม่ได้เปิดดู